Doğatech

Gübrede KDV İndirimi

Yemde %8 Gübrede %18 Olan KDV %1 ’e İndirildi. İşletmede Kalan KDV ’ler Ne Olacak?

 Tarih: 05.01.2016
 

01 Ocak 2016 Tarihli ve 29580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8353 sayılı kararla Katma Değer Vergisi Kanununun 28. İnci maddesi esas alınarak 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen Katma Değer Vergisi oranlarının tesbitine ilişkin Kararın eki (I) sayılı listeye aşağıdaki sıralar eklenmiş, aynı Karara ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MALLAR ve HİZMETLER” başlıklı bölümünün 23 üncü sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu değişiklikler 01.Ocak.2016 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Söz konusu kararı hatırlayalım. Bu karar uygulanacak Katma Değer vergisi oranlarını %1-%8 ve %18 olmak üzere 3 listeye ayırmıştır.

Katma değer vergisi oranları

MADDE 1 – (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, % 18

b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1

c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8

olarak tespit edilmiştir.

(2) Finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanır.

(3) (I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu maddenin (a) bendinde öngörülen vergi oranı, 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.

(4) Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.

(5) (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan "kullanılmış" deyimi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade eder.

Bu listelere dahil olan mal ve hizmetler her bir liste için ayrı ayrı belirtilmiştir.

Son kararla daha önce, %8 KDV TATBİK EDİLEN II sayılı listenin diğer mal ve hizmetler bölümünde Küspe …. Diye başlayan kısım bu listeden kaldırılmıştır. Kaldırılan bu kısım 19 sıra numarası ile ve yine daha önce %18 KDV tatbik edilen gübreler ile gübre hammaddeleri teslimleri 20 sıra no.su ile aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

 "19- Küspe (21/12/2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil),

 20- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi."

Bu yazımızın sonucu olarak, 01.01.2016 tarihinden itibaren küspeler, kararda belirtilen bazı posa ve artıklar, sayılan bazı yem üretim ürünleri ile her türlü fenni karma yemler, …….. gibi maddelerin %8 olan Katma Değer Vergisi oran %1 olacaktır.

Yine daha önce %18 olan gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin tesliminde Katma Değer Vergisi oranı %1 olacaktır.

Satış ve alışlarınızda 01.01.2016 tarihinden itibaren buna dikkat edilmelidir.

Yem ve Gübrede KDV İndirildi, İşletmede Kalan KDV ‘ler Ne Olacak?

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararındaki 1 sayılı listeye 19 ve 20 sıra no.su ile eklenen ve daha önce %8 ve %18 olan KDV oranlarının %1 e düştüğünü belirttiğimiz yem, yem ürünleri, yem hammaddeleri, gübre ve gübre hammaddelerinin eğer varsa %1 den fazla olan KDV ‘leri veya bu ürünlerin üretimi ile yüklenilen KDV ‘leri %1 den fazla ise ne olacak konusu gündeme gelmektedir.

Bunun cevabı da 26.04.2014 tarihli KDV uygulama genel tebliğinin III-B_3 bölümünde aşağıdaki gibi verilmiştir.

3. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması

 3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmı, Tebliğin (III/B-3.2.2.) bölümünde belirtilen borçlara yılı içinde vergilendirme dönemleri itibarıyla mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebilir.

Özellikle stoklarda yer alan mallar ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerle ilgili KDV ‘ler ayrı bir önem arz etmektedir.

 3.1.3.2.Stoklarda Yer Alan Mallar

 Stoklarda yer alan mallarla ilgili olarak yüklenilen vergilerin, gerçekleşen indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade hesabına dahil edilmesi mümkün değildir. Stoklarda yer alan mallar nedeniyle yüklenilen vergiler, ancak söz konusu malların satış işleminin gerçekleştirildiği vergilendirme dönemine ait iade hesabında dikkate alınabilir.

 3.1.3.3. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 

Amortismana tabi iktisadi kıymetler nedeniyle yüklenilen vergilerden, söz konusu iktisadi kıymetlerin indirimli orana tabi işlemlerde kullanılması kaydıyla, iade hesabına pay verilmesi mümkündür.

 Söz konusu iktisadi kıymetlerin bizzat mükellef tarafından imal ve inşa edilmesi halinde, imal ve inşa sırasında yüklenilen vergilerden, bu kıymetlerin aktife alındığı ve indirimli orana tabi işlemlerde fiilen kullanılmaya başlandığı dönemden itibaren iade hesabına pay verilebilecektir.

Sonuç olarak, Yem ve gübrede indirilen KDV nisbeti sonucu işletmenin stoklarında yüksek oranlı KDV li mallar veya hammaddeler bulunabilecektir. Bu KDV ler indirimli orandaki KDV iadesi esaslarına göre iade edilebilecektir. 

Yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarları

a.    Yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben vergi borçlarına mahsup edilebilir

b.    İzleyen yıl içinde talep edilmesi halinde nakden ya da yine tebliğde belirtilen vergi borçlarına mahsup edilebilir.

c.    Bu işlemler için ya vergi dairesi incelemesi veya Yeminli Mali Müşavir incelemesi ve raporu gerekir.

 

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com 

Gücünü Keşfet, Emeğini Koru

DOĞATECH olarak bizler daima sizlerin en hızlı, en kaliteli ve ekonomik hizmet almanızı amaçlayarak büyümeye ve
yeni istihdam alanları oluşturmaya devam ediyoruz.